Popunjavanjem i potpisivanjem ovog zahtjeva Korisnik daje saglasnost za dostavljanje svih mjesečnih računa koje će izdati D.O.O. Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje, po osnovu obaveza koje su određene Opštim uslovima za korišćenje servisa elektronskog računa, isključivo elektronskim putem na gore navedenu e-mail adresu.

  • Korisnik usluge je dužan da na odgovarajući način obavijesti pružaoca usluge o bilo kakvoj promjeni ličnih i identifikacionih podataka navedenih u zahtjevu, odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od nastale promjene.
  • U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa potrošačem, smatraće se da je dostava svih e-pisama od strane Vršioca komunalne usluge potrošaču uredno izvršena.
  • Korisnicima usluge dostave računa elektronskim putem Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje neće dostavljati račune korišćenjem poštanskih usluga i putem terenskog inkasanta.
  • Korisnik usluge je upoznat i saglasan sa uslovima pružanja usluge.

VAŽNA DOKUMENTA:

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA ELEKTRONSKOG SERVISA – VODOVOD BISTRICA
ZAHTJEV ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG SERVISA – FIZIČKA LICA
ZAHTJEV ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG SERVISA – PRAVNA LICA